รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2563 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563
หลักทรัพย์
AGE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ลุชัย ภุขันอนันต์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 10.9454% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 10.9921% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.9454% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 10.9921% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ประพล มิลินทจินดา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 10.9454% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 24.9591% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 10.9454% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.9591% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สุภวัฒก์ ขยันยิ่ง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.2564% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.293% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.2564% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.293% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย คุณานนท์ ทวีพิริยะ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 13.0735% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 13.2023% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 13.0735% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 13.2023% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิชัย ภู่บุบผาพันธ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.281% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.7678% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.281% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.7678% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.3487% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 19.2898% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.3487% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 19.2898% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว อินทิรา ช่วยสนิท
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.3487% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.3487% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.3487% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.3487% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ปณิตา ควรสถาพร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.8307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.7425% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.8307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.7425% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย พนม ควรสถาพร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.8307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 15.0959% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.8307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 15.0959% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

10. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย พนม ควรสถาพร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.8307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.2651% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.8307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.2651% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

11. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย พนม ควรสถาพร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.6225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 15.3774% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 1.6225% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 15.3774% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

12. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ลุชัย ภุขันอนันต์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 8.3333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.3333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.3333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.3333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------