รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ย. 2563 17:27:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
DIMET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 ต.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 ต.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ 
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
 อนึ่ง เนื่องจาก ณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง กรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือลาออก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเลยมีมติ แต่งตั้ง นายจักรธาร โยธานันท์
เป็นกรรมการอิสระและมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลือของ นายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง
1. นายธีรชัย    ลีนะบรรจง  รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
2. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
3. ดร.ปัญญา    บุญญาภิวัฒน์  กรรมการบริษัท
4. พล.ต.ท.สมคิด  บุญถนอม  กรรมการบริษัท
5. นายจักรธาร    โยธานันท์  กรรมการอิสระ  
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
1.  นายธีรชัย    ลีนะบรรจง  รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
2.  นางสาววรรณา  เมลืองนนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
3.  นายจักรธาร    โยธานันท์  กรรมการอิสระ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป 
ส่วนกรรมการที่จะหมดวาระอีกสองท่าน ทางคณะกรรมการเห็นว่าไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม
จึงไม่ขอเสนอต่อวาระ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้