รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ต.ค. 2563 07:46:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AMATA เริ่มซื้อขายวันที่ 26 ตุลาคม 2563
หลักทรัพย์
AMATA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,067,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,067,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 83,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,150,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,150,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 12.8554217 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 11.80
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 09 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 16 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 26 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________