รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2563 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563
หลักทรัพย์
AMATA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิกรม กรมดิษฐ์ นาย วิกรม กรมดิษฐ์ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.748% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 25.3872% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.748% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 25.3872% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.0383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 3.8077% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.0383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 3.8077% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย Kok Cheng Goh
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 8.8585% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.2431% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 8.8585% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.2431% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------