รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ต.ค. 2563 22:29:00
หัวข้อข่าว
รายงานเหตุการณ์กลุ่มควันและประกายไฟ ชั้นบี1(B1) ส่วนพลาซ่าของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง  รายงานเหตุการณ์กลุ่มควันและประกายไฟ ชั้นบี1(B1) ส่วนพลาซ่าของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ("กองทุนรวม")
ขอรายงานเหตุการณ์กลุ่มควันและประกายไฟเหตุเกิดในบริเวณชั้นบี1(B1) ของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
("อาคารฯ") โดยเวลาประมาณ 15.15 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2563 พบเหตุมีกลุ่มควันที่ชั้น B1
และประกายไฟบริเวณด้านข้างอาคาร(ถนนดวงพิทักษ์) หลังเกิดเหตุฝ่ายบริหารอาคาร
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการระงับเหตุเพลิงไหม้ และสามารถควบคุมเปลวไฟได้ในเวลาประมาณ 36 นาที
เบื้องต้นไม่มีความเสียหายต่อทรัพย์สินของอาคารและผู้เช่าในอาคาร ยกเว้นจุดที่เกิดเหตุ
โดยฝ่ายบริหารอาคารอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพื้นที่และประเมินความเสียหายโดยละเอียด ทั้งนี้
ผู้เช่าภายในอาคารยกเว้นพื้นที่ชั้นบี 1 สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 16.01 น.

   อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมได้จัดให้มีประกันภัยทรัพย์สินสำหรับความเสี่ยงทุกประเภท(All Risks Insurance)
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
โดยได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยเพื่อประเมินความเสียหายและตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้