รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2563 08:21:00
หัวข้อข่าว
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 23 
บริษัทที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดติดต่อกันเป็นปีท
ี่ 2 ขึ้นไป (รายละเอียดตาม PDF แนบ)
______________________________________________________________________