รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ย. 2563 19:36:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ JMT-W2 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : JMT-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ 
เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ (แก้ไข)               : 
บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ
ดังต่อไปนี้ : เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ /
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ("หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ")
เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่
"ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท"
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายวงศกร กิตติตระกูลกาล
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้