รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2563 12:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี สำหรับเดือนธันวาคม 2563
หลักทรัพย์
THANA
แหล่งข่าว
THANA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        9 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี สำหรับเดือนธันวาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามประกาศคณะรัฐมนตรี เรื่อง วันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2563 
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี 
สำหรับเดือนธันวาคม 2563 ขึ้นใหม่ ดังนี้

(เดิม)      วันจันทร์    7  ธันวาคม    2563      

(ใหม่ เลื่อนจากเดิมไปหยุด)  วันพฤหัสบดี  10   ธันวาคม    2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิภานันท์ แย้มคุ้ม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้