รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2563 18:44:00
หัวข้อข่าว
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อบริษัทย่อย : S Holdings (BVI) Ltd.
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 
ดอลลาร์สหรัฐ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น :  S Energy (BVI) Ltd. (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.99) ถือหุ้นร้อยละ 100
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  : เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : Tortola Pier Park, Building 1, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
2. ชื่อบริษัทย่อย : S Maldives Pvt. Ltd.
ทุนจดทะเบียน  : 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น :  1) S Holdings (BVI) Ltd. (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.99) 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99995 2) S Energy (BVI) Ltd. (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.99)
ถือหุ้นร้อยละ 0.00005
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  : เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  : H. Orchidmaage' 1st Floor, Ameer Ahmed Magu, K. Male' 20095, Republic of 
Maldives
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่นี้ไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
โดยคำนวณขนาดรายการสูงสุดจากเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่
30 กันยายน 2563 ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)
หากรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน 
ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สะสมไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะก
รรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ./ป. 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้