รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2563 09:04:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ DIMET
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (DIMET)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : C
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 18 พ.ย. 2563
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ                      :
ทุนชำระแล้ว หมายถึง 
ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
______________________________________________________________________