รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ม.ค. 2564 13:04:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการแปลงสภาพของหุ้นบุริมสิทธิของ BH (แก้ไข)
หลักทรัพย์
BH
แหล่งข่าว
BH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 05 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพ                 : หุ้นบุริมสิทธิ
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 01 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 25 ก.พ. 2564
ราคาในการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)              : 0.00
อัตราการใช้สิทธิ (หุ้นบุริมสิทธิ:หุ้นสามัญ)          : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     :
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : 
ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยยื่น
คำขอแปลงหุ้นพร้อมกับส่งมอบต้นฉบับใบหุ้นที่ประสงค์จะขอ
แปลงสภาพคืนให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในช่วงวันที่
ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. การแปลงหุ้นมีผลนับ
แต่วันยื่นคำขอ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางลินดา ลีสหะปัญญา
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้