รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2564 17:08:00
หัวข้อข่าว
การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SPACK-F
หลักทรัพย์
SPACK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
เรื่อง                        : การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SPACK-F
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) (SPACK)
วันที่มีผล                      : 15 ม.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว
______________________________________________________________________