รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ม.ค. 2564 12:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการใช้สิทธิ (Pre-emptive Ratio) สำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บมจ.ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Pre-emptive Right                 

เรื่อง (แก้ไข)                    : แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการใช้สิทธิ 
(Pre-emptive Ratio) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        :บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด 
(มหาชน)
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 300,000,000
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :               : 95.1997 : 1
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม) 
(เพิ่มเติม)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 05 ม.ค. 2564
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 04 ม.ค. 2564
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ปตท. จะดำเนินการประกาศช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ OR เบื้องต้น 
และกำหนดเวลาจองซื้อให้ทราบภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี้ชวนของ OR มีผลใช้บังคับ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้