รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2564 13:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการมีผลใช้บังคับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก
หลักทรัพย์
PTT
แหล่งข่าว
PTT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Pre-emptive Right                 

เรื่อง (แก้ไข)                    : 
แจ้งการมีผลใช้บังคับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ บมจ. ปตท.
น้ำมันและการค้าปลีก
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        :บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด 
(มหาชน)
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 300,000,000
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :               : 95.1997 : 1
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)           : วันที่ 25 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 ม.ค. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 05 ม.ค. 2564
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 04 ม.ค. 2564
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ทั้งนี้ คาดว่า OR จะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายอย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ของ OR (www.pttor.com) และการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ
ปตท. ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) (เว้นแต่มีเหตุขัดข้องประการอื่น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้