รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ม.ค. 2564 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
THANA
แหล่งข่าว
THANA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                18 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และ
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาที่จะเสนอแล้ว ปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น 
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิภานันท์  แย้มคุ้ม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้