รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.พ. 2564 17:50:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ DIMET-W3 (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
DIMET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 03 ก.พ. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DIMET-W3
วันใช้สิทธิ                      : 19 ก.พ. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 11 ก.พ. 2564 ถึงวันที่ 18 ก.พ. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.3479
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.8679
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.dimetsiam.com
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ติดต่อ คุณไพบูลย์ บุดดีวงศ์
โทร: 02-323-2800
ติดต่อ คุณภูริชา บุรณศิริ
โทร: 02-049-1041 ต่อ 1022
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้