รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.พ. 2564 08:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยุติการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ (Thailand Bond Exchange: TBX) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
หลักทรัพย์
BEX
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
กำหนดยุติการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ที่ซื้อขายผ่านตลาดตราสารหนี้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Thailand Bond
Exchange: TBX) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ในการนี้ ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 255 หลักทรัพย์ จะซื้อขายผ่าน 
TBX เป็นวันสุดท้ายได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
และตราสารหนี้ดังกล่าวจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________