รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2564 20:15:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่   จท.11-640039
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง   การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
เรียน   กรรมการผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคลจำนวนมาก
และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ("กองทุนรวม")
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติเห็นสมควรให้ดำเนินการตามแนวทาง ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่
ทน/จ. 10/2564 เรื่อง การผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย
และการประชุมสามัญประจำปีที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 นั้นเป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.  อนุมัติให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 โดยมีวาระเพื่อรับทราบ
ดังนี้
วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของกองทุนรวม
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4  รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2.  อนุมัติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับข้อมูลข้างต้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 
(Record Date)

3.  เนื่องจากวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นวาระเพื่อทราบ กองทุนรวมจะนำส่งรายงานผลการดำเนินงาน 
พร้อมทั้ง QR Code ในการ Download รายงานประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้
Download เอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

4.  กองทุนรวมจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งข้อซักถาม หรือข้อสงสัย ผ่านช่องทาง QR Code 
ที่จัดส่งไปพร้อมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม
2564 โดยบริษัทฯ จะสรุปข้อซักถาม หรือข้อสงสัย
พร้อมรวบรวมและแสดงในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ โทร 0
 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างเวลา 08.30 น. - 17.00 น. ของทุกวันทำการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้