รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.พ. 2564 20:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 03 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
สถานที่ประชุม                     : ห้องใบไม้ 1-4 สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) 
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 04 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 03 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 เม.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน
1. นายพิชัย ชุณหวชิร (กรรมการอิสระ)
2. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส  (กรรมการอิสระ)
3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (กรรมการอิสระ)
4. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
พร้อมด้วยเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน
1. ดร.กุลยา  ตันติเตมิท  (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง)
______________________________________________________________________

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
ข้อ 27 ตัดข้อความการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้