รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2564 19:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข F53-4)
หลักทรัพย์
KUN
แหล่งข่าว
KUN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
 - พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ
สถานที่ประชุม                     : จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 10 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.03
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.08
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 222,399,999
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 222,399,999
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 62,399,999
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  รายละเอียดการจัดสรร               : - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น 
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) จำนวนไม่เกิน 120,000 หน่วย โดยกำหนดราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท ต่อ 1
หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (KUN-W1) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1
หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 160,000,000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้