รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2564 17:01:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ TFI-W1
หลักทรัพย์
TFI
แหล่งข่าว
TFI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : 
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ ครั้งที่ 1
(TFI-W1) (แก้ไข Template)
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 มี.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TFI-W1
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 24 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.15
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : www.thaifilmind.com/warrantTH.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.13
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 74000
โทร.02-3169558 โทรสาร 02-3166242
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้