รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2564 06:50:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ TSF พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนเฉพาะเหตุไม่ส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์
TSF
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
          ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF) 
เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
กรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น
  เนื่องจากปัจจุบัน TSF ได้นำส่งงบการเงินตามเวลาที่กำหนดได้ 2 งวดติดต่อกัน (ได้แก่ งบการเงินไตรมาสที่
3 ปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563)
ประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงินที่นำส่งไม่เป็นรายงานแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อบกพร่องในระบบค
วบคุมภายใน หรือผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นกรณีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร
หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ TSF
พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนเฉพาะเหตุไม่ส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
  อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย SP และ NC ของหลักทรัพย์ TSF ต่อไป 
เนื่องจากบริษัทยังมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีมีผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิ
กถอนอีก 1 เหตุ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด

วันที่ 5 มีนาคม 2564
______________________________________________________________________