รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2564 21:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เพิ่มวาระการเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SMT-W3))(แก้ไข)
หลักทรัพย์
SMT
แหล่งข่าว
SMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1.  รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ และรักษาการประธานกรรมการ ของนายประสาท 
ยูนิพันธ์เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว และแต่งตั้ง รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ เข้าดำรงตำแหน่ง
รักษาการประธานกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
2.  แต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 ท่าน คือ ดร.จิตรเกษม งามนิล โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายประสาท 
ยูนิพันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปและมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 เดือน
ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่านคงเดิม
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 226,119,846
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 226,119,846
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)           : 226,119,846
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 05 มี.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 209,119,846
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 209,119,846
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 4 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 02 มิ.ย. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 01 มิ.ย. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : SMT-W3
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-W3)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 4.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  3 ปี
 จัดสรรให้กับ                   : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 17,000,000
(เพิ่มเติม)
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 17,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) (เพิ่มเติม)        : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)         : SMT-WC
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)          : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SMT-WC)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
(เพิ่มเติม)
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)        : 4.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (เพิ่มเติม)          :
  3 ปี
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ระยะเวลาการเสนอขาย: เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้