รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2564 17:10:00
หัวข้อข่าว
การจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2564(เพิ่มวัน Record Date)
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 มี.ค. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 เม.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 เม.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
หมายเหตุ                      :
เรื่องที่ 1  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
เรื่องที่ 2  รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
เรื่องที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
เรื่องที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ประจำปี 2564

โดยบริษัทจัดการขอเรียนเพิ่มเติมว่า 
ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่
วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า
ไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงท
ุนของกองทุนรวมประจำปี 2564 แต่อย่างใด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัด
ส่งรายงานข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ของกองทุนรวม (Record Date) ในวันที่
5 เมษายน 2564 โดยบริษัทจัดการคาดว่าจะสามารถจัดส่งรายงานข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนรวม (ในรูปแบบ QR Code) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะจัดส่งผ่านช่องทางไปรษณีย์ตอบรับ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของกองทุนรวม www.jas-if.com ในวันที่ 23 เมษายน 2564 นี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้