รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2564 18:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดตราประทับของบริษัท
หลักทรัพย์
RML
แหล่งข่าว
RML
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 มี.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1.  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1.  อนุมัติแต่งตั้งนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายระเฑียร ศรีมงคล
ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
1.2.  อนุมัติแต่งตั้งนายแฟรงค์ แคนเชลโลนี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ซึ่งได้ลาออกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม
 2564
  โดยมีวาระการตํารงแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก (ประมาณ 2.2 ปี) 
และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
2.  อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อดังนี้
1)  คุณกฤษณ์ ณรงค์เดช  กรรมการ
2)  คุณกรณ์ ณรงค์เดช        กรรมการ
3)  คุณสเตฟาน มิเชล    กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้