รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2564 20:40:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 640093              วันที่ 5 เมษายน 2564


เรื่อง   แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
      กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ("กองทุนรวม")
ได้มีประกาศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามแนวทาง
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน/จ. 10/2564
เรื่องการผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564
ในการนี้ บริษัทจัดการจึงขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2563
ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
https://www.scbam.com/medias/fund-doc/Invitation-letter/POPF_Invitation_letter_TH.pdf

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  
  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้