รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 เม.ย. 2564 07:51:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TFI เริ่มซื้อขายวันที่ 23 เมษายน 2564
หลักทรัพย์
TFI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 14,332,500,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 14,332,500,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 250,901,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 14,583,401,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 14,583,401,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จำนวน 
250,901,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,901,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.15
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 23 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________