รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2564 22:20:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2564
หลักทรัพย์
POPF
แหล่งข่าว
POPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-640102              วันที่ 23 เมษายน 2564

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2564
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF)
อ้างถึง  1. หนังสือแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
  ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
2. หนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ ("กองทุนรวม") 
ได้รายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
 เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 597,000 บาท ดังมีรายชื่อดังนี้
1.  นางสาววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420  และ/หรือ
2.  นางสาววิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4795  และ/หรือ
3.  นางสาวชนารัตน์   จันทร์หวา   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9052
  โดยบริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม
โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด สำหรับปี 2564 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน
597,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น
ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง 
บริษัทจัดการได้ทำการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2564 ตามหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564
ตามที่ได้อ้างถึง 2. โดยวิธีจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี
2564 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามแนวทางประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน/จ. 10/2564
เรื่องการผ่อนผันการดำเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

  (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
  Executive Director
  กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้