รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2564 09:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
TFMAMA
แหล่งข่าว
TFMAMA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 31 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 30 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : ห้องประชุมต้มยำกุ้ง ชั้น 3 อาคารทีเอฟ เลขที่ 304 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
        3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี
        2563
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
        ธันวาคม 2563
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำ
         ปี 2564
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 มี.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 07 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 06 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 2.07
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.92
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 1.15
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 27 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
1. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 
ในอัตราหุ้นละ 4.77 บาท รวมเป็นเงิน 1,572.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.10
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็นเงิน 890.20 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
จะจ่ายได้อีกหุ้นละ 2.07 บาท เป็นเงิน 682.49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)  เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงิน 379.16
ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
2)   เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงิน 158.26 ล้านบาท 
จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
3)   เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นเงิน 145.07 ล้านบาท 
จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
4)   กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
5)   กำหนดจ่ายเงินปันผล ในพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้