รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
การเพิ่มทุนจดทะเบียน (Right Offering) การรองรับการปรับสิทธิ์ PPPM-W4 และกำหนดวัน EGM 1/2564 (แก้ไขครั้งที่ 3)
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 เม.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 04 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 07 พ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 พ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเดีย
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 เม.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,651,132,952
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,651,132,952
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,376,132,952
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.10
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 21 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 07 พ.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 06 พ.ค. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 275,000,000
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้
และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งหากมีประเทศอื่นเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
ทั้งนี้ให้รวมถึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้