รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2564 19:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการเลื่อนวันประชุมและการเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หลักทรัพย์
ITD
แหล่งข่าว
ITD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 27 พ.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - แก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 
มีมติเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 มี.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 
และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีปี 2563
วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2564
วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564
วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (10), (11), (36), (58) และ (59) 
และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 5 ข้อ
วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้