รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2564 06:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ALL เริ่มซื้อขายวันที่ 29 เมษายน 2564
หลักทรัพย์
ALL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
(ALL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 620,149,878.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 620,149,878
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,646,958
ทุนใหม่ (บาท)                    : 621,796,836.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 621,796,836
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 1,646,958 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 329.3916
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 3.0359
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 21 เม.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________