รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2564 06:34:00
หัวข้อข่าว
ตลท. แจ้งดำเนินการกับ TSF กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 2)
หลักทรัพย์
TSF
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน
ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยให้ระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1)
ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ 2)
ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปี
หากบริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้ว ทั้งนี้หากบริษัท
จดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป
หรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป
ปัจจุบันบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จํากัด (มหาชน) (TSF) ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ 
จึงเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศชื่อ TSF
เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 2 (NC ระยะที่ 2) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ TSF ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

วันที่ 28 เมษายน 2564
______________________________________________________________________