รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2564 17:17:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 17 พ.ค. 2564
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-014/2564

  17 พฤษภาคม 2564

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 
("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ได้มีมติดังนี้

1.  อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด จากบริษัท จัสมิน ซับมารีน 
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 147,935,200 หุ้น 
มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้จำนวน 5 ราย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  147,935,200  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  0
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง  359,710,500  -


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
                                       บริษัท จัสมิน เทเลคอม 
ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้