รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
PT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง วิมลวรรณ มิลินทจินดา 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว มณฑิรา ลีลาประชากุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0847% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 14.9959% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0847% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 14.9959% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.5693% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 8.2778% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.5693% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.2778% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4841% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.5427% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.4841% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.5427% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.6989% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 42.9773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.6989% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 42.9773% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------