รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2564 06:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ABICO เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
ABICO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 235,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 235,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 9,397,239
ทุนใหม่ (บาท)                    : 244,397,239.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 244,397,239
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 25 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 27 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________