รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ALL เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์
ALL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
(ALL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 633,440,256.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 633,440,256
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,263,447
ทุนใหม่ (บาท)                    : 638,703,703.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 638,703,703
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 1,763,668 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 2.835
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 18 พ.ค. 2564
จัดสรรรให้                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 1,763,668 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 2.835
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 19 พ.ค. 2564
จัดสรรรให้                     : Advance Opportunities Fund 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 5,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 1,736,111 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 2.88
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 20 พ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 พ.ค. 2564
______________________________________________________________________