รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2564 19:33:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ DOD-W1
หลักทรัพย์
DOD
แหล่งข่าว
DOD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 มิ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DOD-W1
วันใช้สิทธิ                      : 07 ก.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 16 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 06 ก.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 15.75
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 08 ก.ค. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : www.dodbiotech.com
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง
สมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 0-3444-6333, 0-3444-6444
โทรสาร    0-3444-0373
เวลา 8.30 - 16.30 น.
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้