รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มิ.ย. 2564 06:31:00
หัวข้อข่าว
11 มิถุนายน 2564 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ DOD-W1
หลักทรัพย์
DOD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 11 มิ.ย. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 16 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 07 ก.ค. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 07 ก.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 06 ก.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 08 ก.ค. 2564
สิทธิ
______________________________________________________________________