รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 มิ.ย. 2564 08:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KCE เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
KCE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 589,947,298.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,179,894,596
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,178,700
ทุนใหม่ (บาท)                    : 590,536,648.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,181,073,296
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W6) จำนวน 
1,178,700 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,178,700 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 26.48
วันใช้สิทธิ                      : วันที่ 01 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 07 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________