รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2564 18:56:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ที่ JTS/CS-016/2564

  21 มิถุนายน 2564

เรื่อง  ชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 มายัง บริษัท จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยขอความร่วมมือให้บริษัทฯ 
ชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญที่กระทบการซื้อขายของบริษัทฯ นั้น
บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายแต่อย่างใด


  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายปลื้มใจ สินอากร )
                  ประธานกรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้