รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 มิ.ย. 2564 12:42:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ JTS/CS-017/2564

  23 มิถุนายน 2564

เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติดังนี้
1.  แต่งตั้ง นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน
นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย กรรมการที่ลาออก 
โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
2.  แต่งตั้ง นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ แทนนายสมบุญ
พัชรโสภาคย์ (รักษาการกรรมการผู้จัดการ) 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้