รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ ALL เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์
ALL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
(ALL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 649,213,893.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 649,213,893
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,291,005
ทุนใหม่ (บาท)                    : 654,504,898.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 654,504,898
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 
ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 15,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 5,291,005 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 352.7337
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 2.835
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 02 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 28 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________