รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มิ.ย. 2564 17:32:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
PPPM
แหล่งข่าว
PPPM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 มิ.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 1,376,132,952
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 2
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.10
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 21 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 1,376,132,952
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,376,132,952
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 1,376,132,952
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 137,613,295.20
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 1,430,605.43
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : 1.ตัวแทนรับจองหุ้นเพิ่มทุน 900,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (เพิ่มทุน) และคัดหนังสือรับรองบริษัท 1,160 บาท
3.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) 250,360 บาท
4.ค่าจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม 42,414.80 บาท
5.ค่าจัดพิมพ์เอกสาร RO 43,484.80 บาท
6.ค่านายทะเบียน XM (วิสามัญ) 138,615.83 บาท
7.ค่าบริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 54,570 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 136,182,689.77
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายธีระ กิติจารุรัตน์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้