รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ค. 2564 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ B52 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (B52)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,136,016,653.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,272,033,307
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 206,720
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,136,120,013.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,272,240,027
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (B52-W3) จำนวน 200,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206,720 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.0336
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.2418
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 ก.ค. 2564
______________________________________________________________________