รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ค. 2564 08:04:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : GROREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
หลักทรัพย์
GROREIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล 
ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (GROREIT)
ชื่อย่อ                        : GROREIT
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 21 ก.ค. 2564
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 315,000,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 10.00
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : ลงทุนในกรรมสิทธิ์ของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล 
แอนด์ ทาวเวอร์ส โดยบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ROH)
ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินจะเป็นผู้เช่าและผู้ซื้อคืนทรัพย์สิน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี
และเช่าต่ออีก 2 คราว คราวละ 1 ปี โดยมีข้อกำหนดในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่ ROH
เมื่อสิ้นสุดปีการเช่าที่ 3-5
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์                : Sheraton Overseas Management Corporation
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ GROREIT จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________