รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2564 19:48:00
หัวข้อข่าว
การขยายระยะเวลาการรับจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
IRCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)           

มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)            : 0.50
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

______________________________________________________________________


การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 0.50
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 181,250,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 181,250,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 181,250,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1.4030331 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.80
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)           : วันที่ 22 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 13 ส.ค. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 07 ก.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 06 ก.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
บริษัทจะจัดสรรเพิ่มทุนบน Par ใหม่ 0.5 บาท ซึ่งบริษัทมีทุนชำระแล ้ว 127,149,873 บาท จำนวนหุ้น 
254,299,746 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 181,250,000 หุ้น
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้