รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ค. 2564 17:10:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 ก.ค. 2564
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
วันที่   23 กรกฎาคม 2564
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 ซึ่งประชุมโดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น.
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 27 ราย ประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 349,800 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 17
ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 30,592,300 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 30,942,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.55%
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2563  ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง   30,942,100  -   -  30,942,100
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 
โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
มติที่ประชุม  อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง   30,942,100  -   -  30,942,100
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100

 
ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 (สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
18,354,000.00 บาท (สิบแปดล้านสามแสนแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.17
ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง   30,942,100  -   -  30,942,100
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
        1. นายพรเทพ ญาณประสาท
        2. นายโอฬาร ศรีมงคล
      3. นายพชร แก้วนุกูล

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการทั้งสามท่าน  ดังนี้
1.  นายพรเทพ ญาณปรสาท
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง   30,942,000  100   -  30,942,100
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100

2.  นายโอฬาร ศรีมงคล
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง   30,942,100  -   -  30,942,100
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100

3.  นายพชร แก้วนุกูล
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง   30,942,000  100   -  30,942,100
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100
 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง   30,942,100  -   -  30,942,100
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100
    

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4604 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4451 หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี2564และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,070,000.00
 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง   30,942,100  -   -  30,942,100
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100
  
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคระหว่าง 
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด
(เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
มติที่ประชุม  อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันของการต่อสัญญาการให้บริการทางเทคนิคระหว่าง บริษัท 
ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท มิตซูวา อิเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาปนะชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้
เสียในการทำรายการนี้ ดังนี้
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  2,660,800   -  -  2,660,800
คิดเป็นร้อยละ   100  -  -   100

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ
    ไม่มีเรื่องที่ต้องอนุมัติในระเบียบวาระนี้  
    ปิดการประชุมเวลาประมาณ 11.10 น.
    
     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                  ขอแสดงความนับถือ
 

                  (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้