รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ค. 2564 13:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ JTS/CS-018/2564

  27 กรกฎาคม 2564

เรื่อง  แจ้งการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค 
จำกัด ("JasTel") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะดำเนินการลงทุนในธุรกิจขุดเหมืองบิตคอยน์ (Bitcoin
Mining")
ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ โดยที่ ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนี้เป็นอย่างดีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 
และเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท JasTel ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจขุดเหมืองบิตคอยน์ โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดจำนวน 156.7 ล้านบาท
ซึ่งอุปกรณ์หลักประกอบด้วยเครื่องขุดบิตคอยน์จำนวน 500 เครื่อง
ซึ่งได้ทยอยสั่งซื้อและจะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัทฯ
คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์")
โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ ร้อยละ 11.66
เมื่อใช้ฐานในการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทฯ
ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
จึงไม่เข้าเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน แต่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นพัฒนาการใหม่ จึงแจ้งมายัง
ตลท. เพื่อทราบต่อไป

บริษัทฯ จะใช้นโยบายทางการบัญชีในการบันทึก Bitcoin 
ที่ขุดได้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรายได้ด้วยราคาทุน (มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา)
หักค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์  โดย Bitcoin ที่ขุดได้จะนำมาจำหน่ายบางส่วนและเก็บไว้บางส่วน
โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้รวม


โดยปัจจุบันธุรกิจการขุดเหมืองบิตคอยน์ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตจากหน่วยงานใดๆ รวมถึง Bitcoin 
ยังไม่ถือเป็นเงินสกุลหนึ่งในประเทศไทย และอยู่นอกเหนือกฎข้อบังคับต่างๆ ของการแลกเปลี่ยนเงินตรา
จึงไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การขุดบิตคอยน์นั้น เป็นการใช้พลังประมวลผลของเครื่องขุดเพื่อเพิ่มข้อมูลชุดใหม่เข้าไปใน 
ระบบ Blockchain ซึ่งจะได้ผลตอบแทนออกมาเป็นบิตคอยน์
โดยผลตอบแทนที่ได้ขึ้นกับสัดส่วนของพลังงานการประมวลผลของบริษัทฯ เทียบกับพลังประมวลผลรวมทั่วโลก (Total
Hash Rate) ณ ขณะนั้น ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา บริษัทฯ
มีต้นทุนการดำเนินการหลักเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งคงที่ และแปลผันตรงกับจำนวนเครื่องขุด
โดยธุรกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านการรับรองจากกฎหมายและหน่วยงานที่จะกำกับในอนาคต
และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบิตคอยน์ซึ่งอาจมีการผันผวน โดยบริษัทฯ ตระหนักดี
และจะระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

สำหรับการขยายกำลังการขุดบิตคอยน์เพิ่มเติมอีก 5,000 เครื่องในอนาคตนั้น บริษัทฯ 
จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน หากเข้าเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ
บริษัทฯ
จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งต่อ ตลท. ให้ทราบต่อไป  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร)
  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้