รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ค. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ DOD เริ่มซื้อขายวันที่ 2 สิงหาคม 2564
หลักทรัพย์
DOD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 205,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 410,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 493
ทุนใหม่ (บาท)                    : 205,000,246.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 410,000,493
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (DOD-W1) จำนวน 493 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 493 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 15.75
วันใช้สิทธิ                      : 07 ก.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 ส.ค. 2564
______________________________________________________________________